Tôi muốn mua các gói gmail doanh nghiệp creativevietnam thì phải làm thế nào ?


Thiết lập Primary Domain và Secondary Domain trên gmail doanh nghiệp creativevietnam là gì vậy?

Các tên miền Primary Domain trong Google Apps Standard Edition - gọi là Tên miền Chính ; và tên miền thêm vào sau đó được gọi là creativevietnam tên miền phụ (Secondary). Bên Creative Vietnam sẽ thiết lập tên miền của bạn là Primary Domain cho gmail doanh nghiệp creativevietnam của bạn. Bạn có thể sử dụng tối đa hai tên miền cho tài khoản Google Apps Standard Edition cho gmail cho doanh nghiệp Creativevietnam.


https://www.google.com/maps/place/B%C3%A1n+Gmail+T%C3%AAn+Mi%E1%BB%81n+CreativeVietnam/@21.0149444,105.8254782,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x482625846d008ed6!8m2!3d21.0149444!4d105.8276669?hl=vi
#emaildoanhnghiepgooglecreativevietnam #creativevientam #tenmien@creativevietnam @gmailtenmiencreativevietnam @gmaildoanhnghiepcreativevientam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *